הסדר פנסיה חדש ומשופר לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

לאחר מו"מ אינטנסיבי הושגה עבור חברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים הטבה משופרת בהסכם הקיים עם חברת מנורה מבטחים.
התנאים המיטביים המשודרגים שהושגו:

א. הפחתת דמי ניהול בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ויצירת שני מסלולים:
חלופה א' – בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 0.9%. בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.13% בלבד במונחים שנתיים. (במקום 0.19 שהיו בעבר)
חלופה ב'– בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 1.85%. בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.045 בלבד במונחים שנתיים.

ב. הפחתת דמי ניהול בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה פלוס"
0% מדמי הגמולים (הנחה בשיעור 4%),  0.5% (במונחים שנתיים) מן הסכום הצבור.

ג. הטבה על הפקדות בגין פרישה מוקדמת
דמי הניהול מהצבירה שיגבו בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה פלוס" בגין הפקדות חד פעמיות בסכום שמעל 200,000 ₪ (בגין יציאה לפרישה מוקדמת ובכלל) יעמדו על 0.2% בלבד במונחים שנתיים.

ד. הטבות לבני משפחה
בני משפחה מדרגה ראשונה של חבר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים רשאים ליהנות אף הם מההטבות האמורות (אם לא חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים).

ה. הארכת תקופת ההטבה
מי שהצטרף בתקופת ההסכם, ההטבות תעמודנה בתוקפן ללא הגבלת זמן

שימו לב:
ההטבות יינתנו רק למי שהינו עמית פעיל בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים והחל מהמועד שבו יועבר למנורה מבטחים דיווח על ידי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בדבר זכאותו.
באחריותך לבדוק כי הנך נהנה/ית מהתנאים המשודרגים. לשם כך עליך לוודא כי פרטיך העדכניים מופיעים אצלנו.

לבירור בטלפונים:
03-7653143
03-7653169

על אף האמור, ההנחה בדמי הניהול כאמור לעיל תיפסק, ודמי הניהול בחשבונך יועלו לשיעור המרבי המותר (ועד לחתימת טופס הטבה אישי כאמור לעיל), בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי בכל אחד מן המקרים הבאים: א. הפסקת ההפקדות השוטפות בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" לתקופה העולה על חצי שנה, ב. משיכת הכספים מחשבונך, או חלקם, או העברתם (כולם או חלקם) לקופת גמל אחרת. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי, צירוף אסמכתא המעידה על הקשר המשפחתי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד, הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.