תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר האינטרנט

של  עמותת הסתדרות הנדסאים וטכנאים בישראל (ע"ר)

עמותת הסתדרות הנדסאים וטכנאים בישראל (ע"ר) (להלן: "העמותה") מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באתר.

בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS)  ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

העמותה רשאית לסגור את האתר או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך. 

העמותה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

העמותה אינה אחראית לתקינותם ו/או פעילותם של קישורים שימצאו באתר . עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

המשתמש אינו רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם ו/או אחרות של העמותה או של צד ג' כלשהו.

השימוש באתר אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת.

ייעוד ומטרות

האתר מהווה מאגר מידע כללי ומקיף שמיועד להנדסאים וטכנאים בישראל, אודות הסתדרות ההנדסאים בישראל, המבנה הארגוני של הסתדרות ההנדסאים בישראל, מוסדות הסמך של הסתדרות ההנדסאים בישראל ומידע בנוגע לזכויותיהם של הנדסאים וטכנאים, ובכלל זה, פירוט חוקי העבודה הרלוונטיים, מידע בדבר הסכמים קיבוציים, פרסומים וקישורים שונים בתחום יחסי העבודה. במסגרת האתר יכולים הנדסאים וטכנאים להירשם לחברות בהסתדרות ההנדסאים בישראל.

בין יתר פעילותיה, העמותה מסייעת להנדסאים וטכנאים בהגשת בקשות לקבלת גמול השתלמות מהמעסיק. בגין פעילותה זו, גובה העמותה אגרת טיפול חד פעמית. 

מובהר בזאת, כי המידע באתר הוא מידע כללי בלבד. הזכויות הפרטניות האישיות נקבעות עפ"י הדין  החל (חוק ותקנות) ופסיקת בתי הדין לעבודה, ובכפוף לשינויים שחלים בהם, מעת לעת.  

השימוש במידע המופיע באתר, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי אישי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו, היא באחריות המשתמש בלבד.

מדיניות הפרטיות

חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד וכד'). באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.

נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של העמותה ולא ייעשה בהם כל שימוש מעבר למטרת הרישום ואיסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר.

במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד'. המידע בעוגיות מוצפן, והעמותה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

 

העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין העמותה יכולה להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שהעמותה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרבות פגיעה בפרטיותו.

כתיבת תגובות ו/או מסרים באתר

יכול ויתאפשר למשתתף לעיין בהודעות המופיעות באתר ולכתוב הודעות ותגובות ענייניות.  המשתתף מתחייב לשמור על לשון מכובדת, ולא להפר כל דין בכתיבה באתר.

ידוע למשתמש כי העמותה איננה אחראית בכל צורה או דרך שהיא לתוכן המפורסם ע"י משתמשים באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, העמותה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למחוק ו/או להסיר כל תוכן ו/או תכתובת באתר, אשר לפי שיקול דעתה כולל תוכן בלתי חוקי, לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות .

המשתמש נותן לעמותה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, להעביר את פרטיו לצד ג', היה ותחויב לעשות כן, במקרה של תלונה או תביעה שתגיע לעמותה ותתייחס לתוכן הכלול בהודעה שפרסם.

ביצוע עסקה תשלום עבור אגרת טיפול בקבלת גמול השתלמות לזכאים

יכול ותינתן אפשרות באתר לבצע את התשלום לעמותה עבור אגרת טיפול בקבלת גמול השתלמות.

העמותה רשאית לעדכן מעת לעת, את גובה התשלום שהיא גובה עבור הטיפול בקבלת גמול השתלמות לזכאים, לפי שיקול דעתה.

באחריות המשתתף הזכאי להעביר  לידי העמותה באמצעים שיקבעו על ידה ( פקס/דוא"ל/מסירה ידנית) את כל הפרטים והמסמכים כפי שיידרש, לצורך קבלת גמול ההשתלמות.

אין באמור לעיל , כדי להטיל על העמותה אחריות כלשהי  לאישור ו/או תשלום גמול ההשתלמות המאושר והמבוצע בפועל ע"י המעסיק.

ביטול עסקת תשלום

עסקה לתשלום אגרת טיפול בגמול השתלמות שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ-עסקת מכר מרחוק, בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.

ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק כאמור, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.

במקרה של ביטול עסקה, ובכפוף להוראות הדין, תהא רשאית העמותה לנכות דמי ביטול.

הצטרפות כחבר עמותה

בעת הצטרפותך לעמותה, יהיה עליך למסור גם מידע אישי על אודותיך, בהתאם למבוקש בטופס ההצטרפות. אין עליך חובה חוקית למסור את המידע הזה, והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום – לא נוכל להשלים את רישומך לעמותה.

המידע שתמסור יישמר במאגר המידע של העמותה, המצוי בבעלות העמותה ומוחזק בידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה (הסתדרות העובדים). העמותה מנהלת את המאגר עבור הסתדרות ההנדסאים והטכנאים ולפי הוראותיה.

השימוש במידע ייעשה לצורך ניהול החברות והפעילות הארגונית של העמותה, לרבות פניות בדיוור ישיר לחברי העמותה.

מסירת המידע לצורך הצטרפות לעמותה, כוללת גם את הסכמתך כי מעת לעת נשתף את המידע עם גופי הסמך של העמותה–אם ובמידה שבחרת להיות חבר בהסתדרות עובדים. גופי הסמך כוללים את מועדון הצרכנות הוט, החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים, אתגר – המכללה להנדסה וטכנולוגיה, הנדסאים תל-אביב, אגודת בית ההנדסאי והטכנאי, קרן ידע, והנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל. המידע יימסר להם, לצורך עדכון פרטיך ולכל מטרה אחרת שלה הסכמת בעת שהצטרפת אליהם או המותרת כחוק.

הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.